Declaración de intenciones

Este blog intenta tener cubiertos al menos dos sentidos del hipotético visitante: la vista y el oído. La vista resulta evidente y el oído se consigue haciendo clic en el título de cada entrada.
Espero que lo disfrutéis.

miércoles, 31 de mayo de 2006

Oh my country...O mo dhùthaich' stu th'air m'aire
Uibhist chùmhraidh ùr nan gallan
Far a faighte na daoin' uaisle
Far 'm bu dual do Mhac 'ic Ailein

Tìr a' mhurain, tìr an eorna
Tìr 's am pailt a h-uile seòrsa
Far am bi na gillean òga
Gabhail òran 's 'g òl an lionna

Thig iad ugainn, carach, seòlta
Gus ar mealladh far ar n-eòlais
Molaidh iad dhuinn Manitòba
Dùthaich fhuar gun ghual, gun mhòine

Cha leig mi leas'a bhith 'ga ìnnse
Nuair a ruigear, 'sann a chithear
Samhradh goirid fogar sìtheil
Geamhradh fada na droch-shìde

Nam biodh agam fhìn de stòras
Dà dheis aodaich, paidhir bhrògan
Agus m'fhàradh bhith 'nam phòca
'Sann air Uibhist dheanainn seòladh

© Capercaillie

2 comentarios:

Pedro Terán dijo...

Voy a dejar de visitar este blog. La envidia me corroe.

Bliss dijo...

No me extraña. Y es que no todo el mundo tiene la suerte de pasar un fin de semana en Villaviciosa en una casita con manzanos y poder fotografiar las incipientes manzanitas. Y eso de tener un buen escanciador de sidra a mano no tiene precio ;-)